Algemene voorwaarden Content2Connect

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Content2Connect en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Content2Connect doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een aanvraag is gedaan bij Content2Connect en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Content2Connect.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Content2Connect en de klant en alle aanbiedingen van Content2Connect aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Den Haag, tenzij partijen in overleg ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Content2Connect op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Content2Connect worden doorgegeven op de manier die Content2Connect voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Rechten van derden
Klant garandeert Content2Connect dat de opdracht die klant aan Content2Connect verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

7. Aanmelden blog
7a Door zich aan te melden voor de blog, ontvangt de geabonneerde automatisch bericht als er een nieuw bericht is geplaatst.
7b Alle voorgaande blogs zijn online beschikbaar.
7c Uitschrijven voor de blog kan via een e-mail naar info@content2connect.nl of via de unsubscribe link in de automatische e-mail.
7d De verwerking van persoonsgegevens is beschreven in de Privacy Statement, die te vinden is op de website www.content2connect.nl

8. Opdrachtverstrekking

Voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht wordt afgesproken hoeveel uren er in rekening worden gebracht. Dit wordt geaccordeerd via e-mail. Als in de loop van de opdracht het aantal uren verhoogd moet worden, dan wordt dit opnieuw via e-mail bevestigd.

9. Leveringstermijnen
9a. Alle door Content2Connect genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de opdracht bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele overschrijding van een termijn brengt Content2Connect niet van rechtswege in verzuim.
9b. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Content2Connect en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
9c. Voor vertragingen door wachttijden of andere aan de opdrachtgever te wijten oorzaken, kan Content2Connect nimmer worden aangesproken.

10. Adviezen
Indien de werkzaamheden van Content2Connect (mede) bestaan uit het geven van advies aan de opdrachtgever, zal Content2Connect opdrachtgever naar beste vermogen adviseren. Adviezen van Content2Connect voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig adviesbedrijf mag stellen. Content2Connect garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.

11. Uitvoering
11a. Bij de uitvoering van de opdracht gaat Content2Connect uit van de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aangeleverde gegevens juist, volledig en accuraat zijn en dat alle relevante en beschikbare gegevens tijdig worden verstrekt.
11b. Door Content2Connect in het kader van een opdracht op te leveren documenten, rapporten rapportages etc. zullen in de Nederlandse taal worden opgeleverd, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.
11.c Voordat teksten openbaar worden gemaakt, wordt de opdrachtgever gevraagd alle teksten te accorderen. Na dit akkoord wordt de opdracht als afgesloten beschouwd, tenzij anders overeengekomen.

12. Duur en beëindiging
12a. De overeenkomst duurt voort tot aan de in de opdrachtverstrekking overeengekomen einddatum.
12b. Zij kan evenwel met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
I. de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd,
II. aan de andere partij surséance van betaling is verleend,
III. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of uitgesproken,
IV. de andere partij de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak.
12c. Content2Connectis gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
I. Content2Connect gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen
II. de andere partij enige bepaling van de overeenkomst of heeft overtreden of in strijd met deze voorwaarden handelt en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

13. Opschorting/stopzetting dienstverlening
13a Content2Connect behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling, onenigheid over de uitvoering van de opdracht en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
13b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Content2Connect
13c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

14. Rechten van industriële of intellectuele eigendom
Tenzij contractueel anders is overeengekomen bij de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst, zullen indien de door Content2Connect verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Content2Connect die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan Opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Content2Connect verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van Content2Connect haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

15. Declaratie
15a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt de overeengekomen beloning en omzetbelasting verschuldigd. De beloning wordt afhankelijk van de aard van de opdracht per gewerkt uur berekend, dan wel middels een fee of andere afspraken die hierover in de overeenkomst van opdracht (per e-mail) zijn gemaakt.
15b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
15c. Content2Connect kan van de cliënt de betaling van een voorschot verlangen indien kosten moeten worden gemaakt voor inkoop of verleende diensten. De uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door Content2Connect op elk gewenst moment worden verhoogd.

16. Facturen
16a Door het plaatsen van een opdracht gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
16b Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
16c Na het verstrijken van de in 16b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
16d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
16e Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Content2Connect. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Voorts worden, in geval van overschrijding van de betalingstermijn, de verrichte werkzaamheden in verband met de invordering van de factuur, aan de cliënt doorbelast op basis van het voor de opdracht overeengekomen tarief. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Content2Connect binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
16f Indien Content2Connect invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.
16g Content2Connect zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
16h Content2Connect zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
16i Content2Connect is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten. Indien een dergelijke vertraging tot extra kosten leidt, zijn deze voor rekening en risico van de cliënt.

17. Prijsverhoging
Indien Content2Connect de prijs verhoogt en dat van toepassing is op een doorlopende opdracht, dan zal dit tenminste 1maand van tevoren bekend worden gemaakt aan de opdrachtgever. Hij is vrij opdracht te cancelen na deze periode.

18. Aansprakelijkheid
18a. Door het verstrekken van een opdracht vrijwaart klant Content2Connect van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het verstrekken van de opdracht en de activiteiten die daaruit voortvloeien, tenzij grove nalatigheid kan worden verweten.
18b. Klant vrijwaart Content2Connect van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.
18c. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Content2Connect is voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk

19. Overmacht
19a. In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.
19b. Duurt de overmachtssituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels en aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmachtssituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

20. Recht om diensten te weigeren
Content2Connect heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

21. Geheimhouding
21a. Content2Connect zal alle aan haar door de cliënt verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen, zulks met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald bij wet.
21b. Content2Connect kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers, waarbij met name gewezen wordt op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mail en mobiele telefoon.
21c. Content2Connect behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

22. Wijziging Algemene Voorwaarden
Content2Connect is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Content2Connect is daarvoor afdoende. Het is aan Content2Connect om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

23. Disclaimer
Content2Connect is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Content2Connect geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of opvolgend van adviezen. Dit geldt zowel voor adviezen gegeven in het kader van een opdracht als voor adviezen en informatie gegeven op de website. Dit geldt eveneens voor verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen of technische problemen, niet aankomen, of verkeerde aflevering.